Algemene voorwaarden Leaseparcours

 

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. bemiddelaar: Leaseparcours B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54781965 alsmede Autoparcours B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54781639;
b. opdrachtgever: de wederpartij van bemiddelaar met wie een overeenkomst tot bemiddeling met betrekking tot financiering, lease en verzekering in de automotive branche dan wel overige zakelijke financiële dienstverlening wordt aangegaan;
c. leverancier: instelling die het product ter beschikking stelt waarvoor de kredietverstrekking wordt aangegaan middels bijstand van bemiddelaar. Indien een product wordt geleverd uit de voorraad van Autoparcours B.V., treedt laatstgenoemde vennootschap in dat geval op als leverancier;
d. partijen: bemiddelaar en opdrachtgever gezamenlijk, dan wel bemiddelaar en leverancier gezamenlijk;
e. kredietverstrekker: instelling die middels bemiddelaar of namens wie bemiddelaar een offerte aan de opdrachtgever uitbrengt ter verstrekking van een product;
f. offerte: een door bemiddelaar of namens kredietverstrekker digitaal of schriftelijk uit te brengen opgave van krediet, welke met bijkomende voorwaarden specifiek is gericht op de door opdrachtgever aangegeven mogelijkheden.
g. offerteaanvraag: het aanvraagformulier op de website van bemiddelaar, hetgeen door opdrachtgever dient te moeten worden ingevuld en waarmee door bemiddelaar een kredietcontrole zal doen bij kredietverstrekker.

Artikel 2: Toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen opdrachtgever en bemiddelaar waarop bemiddelaar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomst met bemiddelaar, welke wordt aangegaan door bemiddelaar en leverancier.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van bemiddelaar en haar directie.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien bemiddelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat bemiddelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
7. Bemiddelaar heeft ten allen tijde het recht onderhavige voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3: Offerte
1. Alle offertes van bemiddelaar zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken vanaf de calculatiedatum.
2. Gedurende de aanvaardingstermijn, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft vóór aanvaarding zijdens opdrachtgever niet meer kan worden aangeboden.
3. Bemiddelaar kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dan wel had kunnen begrijpen dat de offertes een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn de op een offerte vermelde prijzen in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Offertes worden immer uitgebracht onder voorbehoud van acceptatie door kredietverstrekker en onder voorbehoud van rentewijzigigen.

Artikel 4: Overeenkomst
1. Middels indiening van een offerteaanvraag bij bemiddelaar geeft opdrachtgever toestemming aan bemiddelaar om middels de door opdrachtgever ingevulde gegevens een kredietcontrole te doen bij kredietverstrekker. In dit kader zal kredietverstrekker onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van het verkrijgen van het door opdrachtgever gewenste product van leverancier.
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met (een ondergeschikte van) bemiddelaar binden bemiddelaar niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van bemiddelaar schriftelijk zijn bevestigd.
3. Na acceptatie van de offerte door opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn ontstaat er een zakelijke overeenkomst tussen partijen, waarbij er sprake is van een opdrachtverstrekking door opdrachtgever aan bemiddelaar.
4. Na acceptatie van de offerte door opdrachtgever zal bemiddelaar, bij volledige verstrekking door opdrachtgever van de aan haar verzochte stukken, de aanvraag voor acceptatie indienen bij de kredietverstrekker.
5. Indien opdrachtgever een hoofdelijk aansprakelijke ondernemer is, vindt bij een aanvraag verplicht toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel plaats. In overige gevallen kan er een BKR-toetsing plaats vinden. Bij het aangaan van de leaseovereenkomst zal immer een registratie bij het BKR plaatsvinden.
6. Indien kredietverstrekker een akkoord geeft voor de aangevraagde offerte draagt bemiddelaar zorg voor de totstandkoming van een (financial) leaseovereenkomst tussen opdrachtgever,
kredietverstrekker en leverancier. Bemiddelaar merkt uitdrukkelijk op dat zij niet de leasemaatschappij is en derhalve geen partij is bij de uiteindelijk tot stand te komen leaseovereenkomst. Opdrachtgever koopt en neemt een product af van leverancier. Tussen bemiddelaar en opdrachtgever is het dan ook op generlei wijze mogelijk leveringscondities overeen te komen.
7. Nadat door bemiddeling van bemiddelaar een leaseovereenkomst tot stand is gekomen, zal er tussen leverancier en opdrachtgever een koopovereenkomst tot stand komen. De leverancier zal in dit kader contact opnemen met de opdrachtgever.
8. Opdrachtgever is na totstandkoming van de leaseovereenkomst een provisie verschuldigd aan bemiddelaar. Opdrachtgever betaalt de provisie als onderdeel van de overeenkomst aan leverancier. Bemiddelaar vordert vervolgens betaling van de provisie bij leverancier middels een factuur. De door opdrachtgever verschuldigde provisie bedraagt 3% van de koopprijs met een minimum van € 450,- exclusief BTW.
9. Indien opdrachtgever overgaat tot annulering van de overeenkomst met leverancier, is opdrachtgever een bedrag van 15% van de verkoopprijs van het product aan leverancier verschuldigd. Voorts blijft de provisie aan bemiddelaar verschuldigd, geen enkele reden uitgezonderd.
10. Het is opdrachtgever dan wel leverancier nimmer toegestaan de aan bemiddelaar verschuldigde provisie te verrekenen met bedragen voortvloeiende uit dezelfde dan wel een andere rechtsverhouding.
11. De opdrachtgever is verplicht binnen zes weken na de dag van ondertekening van de koopovereenkomst het product af te halen bij de leverancier. Indien opdrachtgever hiertoe niet overgaat, is leverancier gemachtigd over te gaan tot annulering van de overeenkomst conform artikel 4.9, inhoudende dat opdrachtgever een bedrag van 15% van de verkoopprijs van het product aan leverancier blijft verschuldigd. Voorts blijft de provisie aan bemiddelaar verschuldigd, geen enkele reden uitgezonderd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot het door hem aangekochte product van leverancier. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke bezichtiging van het product, in welk kader bemiddelaar geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor welke gebreken c.q. tekortkomingen dan ook.
2. Voor zover er tussen opdrachtgever en leverancier een overeenkomst voor het leveren van bijproducten wordt aangegaan, dient dit te gelden als een exclusieve overeenkomst tussen hen beiden waarbij bemiddelaar als partij is uitgesloten. Eventuele garanties dient opdrachtgever derhalve met leverancier overeen te komen.
3. Bemiddelaar sluit haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfs- gevolg- of vertragingsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van bemiddelaar.
4. Indien opdrachtgever een product inruilt als onderdeel van de overeenkomst, rust er geen aansprakelijkheid voor alle directe en indirecte schade aan dit product, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van bemiddelaar.
5. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig en op juiste wijze aanbieden van het in te ruilen product aan leverancier, in welk kader geen verantwoordelijkheid rust op bemiddelaar. De opdrachtgever verklaart middels ondertekening van de overeenkomst voorts dat het in te ruilen product niet is bezwaard met enig zakelijk recht dat invloed kan hebben op verdere vervreemding.
6. Bemiddelaar sluit haar aansprakelijkheid uit voor tijdige betaling van de aan de overeenkomst gelieerde betalingen aan leverancier door de kredietverstrekker.
7. Indien en voor zover in weerwil van het vorige artikel nog enige aansprakelijkheid op bemiddelaar mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor bemiddelaar is verzekerd. Voor zover de aansprakelijkheid niet door haar verzekering wordt gedekt, beperkt deze zich tot het bedrag wat de wederpartij terzake de onderliggende overeenkomst aan bemiddelaar is verschuldigd danwel heeft voldaan.
8. Opdrachtgever vrijwaart bemiddelaar voor schadeaanspraken van derden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. Op het te leveren product rust een eigendomsvoorbehoud, inhoudende dat het product na levering aan opdrachtgever eigendom blijft van leverancier tot het moment dat opdrachtgever de volledige koopprijs heeft betaald.
2. Het door leverancier geleverde mag niet worden doorverkocht. Voorts is opdrachtgever niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud geleverde product te verpanden dan wel op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten
1. Betaling van de factuur van bemiddelaar dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door bemiddelaar aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien nodig is bemiddelaar gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, waarbij tussen partijen de wettelijke handelsrente geldt indien opdrachtgever bij de overeenkomst handelt uit hoofde van zijn ondernemerschap. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan bemiddelaar verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien na een eerste betalingsherinnering het bedrag niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, zal bemiddelaar bij de volgende betalingsherinnering € 25,00 administratiekosten in rekening brengen.
5. Indien opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Wet Incassokosten (WIK). De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Geschillenregeling
1. Op de door bemiddelaar aan opdrachtgever – dan wel andere partijen – geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de geleverde diensten.